خدمات ویژه در این مرکز

مقاله ها

احسن طبیب الاسنان مشهد

واحد حرفه ماصیر یبقی ولو رضایه ناس عدهه شان هذا العتماد کون واید خبره کان فی اربع شی خبره کون اذکره

1-نوع صدیقی به المریض شوفون واید یوجا و احتاج نحن اویا مریض سولف شی زین النظر کان مریض احچی اویا زین  اسمعو لایقطع کلامه اطی استعلامات کافی  و به مریض خاطر اگدر  ما یعمل

2-شرافت ، صداقت ، یقبل مسئولیه اعتماد به خبره هذا طبیب کان علاج اسرار مریض لا تکلم احد  بس انظر به عین مریض خطا نحن یقبل. اطبا اسنان خاطر اعرفه منفعت مریض به منفعت مالی –غلمی-اهتبار استقبل

3-تعالی ، تغهد به هذه علم نحن یومیه و علاج مریضات اخر علم موجود

4-انطر مربضات بدون انظر به افلوس و مقام و وضعیت مالی اتاکدو خبره اطبا الایام بیه خطر نحن بدون انطر احساسنه کون من داخل نحن اصلاح اصیر هذا مفتاح مساعده هذا الحرفه کان