خدمات ویژه در این مرکز

مقاله ها

هر دو تصاویر بالا از خانمی جوان هستند که از بلندی لب بالا و کوتاهی  ارتفاع دندان های قدامی فک بالا رنج میبرد. همچنین ، رنگ زرد دندانها اورا آزار می داد .

دندان های قدامی فک بالای ایشان (۱۰عدد)  بوسیله سیستم سرامیکی اووکلار ویوادنت  IPS EMAX که  بندرت و بسختی در شهرستانها ساخته میشوند ً. لامینت سرامیکی شدند .

رنگ بلیچ بکار گرفته شد