خدمات ویژه در این مرکز

مقاله ها

بازسازی کامل دهان ، بیمار بی دندان کامل  .

ده ایمپلنت مختلف  بهمراه بازسازی کامل استخوان فکین و کاشت استخوان و ... و نهایتا در مجموع بیست و‌چهار  عدد روکش چینی بر روی آنها بطور ثابت قرار گرفت .‌

با توجه به نبود استخوان کافی در نواحی کرسی فک پایین و کل فک بالا ، تکنیک ها و ایمپلنتهای خاصی بکار گرفته شد.