خدمات ویژه در این مرکز

جستجو
خارج کردن دندان های ساده و پیچیده و جراحی دندان های نهفته چگونه است؟ بیمارانی که جهت انجام اعمال جراحی و یا خارج کردن دندان به مطب می کنند، با یک معاینه دقیق تمورد ارزیابی قرار گرفته و در صورتی که ...
12 شهریور 1394